تگ / خوردگی

    درحال بارگذاری مطالب...
  • خوردگی یک شهر

    خوردگی

    خوردگی چیست خوردگی: تخریب یا فاسد شدن یک ماده در اثر واکنش با محیطی که در آن قرار دارد را خوردگی گویند. محیط خورنده: محیط های خورنده مانند محلول های آبی،اتمسفر،آب دریا،محلول…