تگ / الکترود دوار،RDE،RRDE

    درحال بارگذاری مطالب...
  • بررسی انواع الکترود دوار (RDE,RRDE,RCE)

    در این مقاله نظریه های الکترود دیسک چرخان RDE ،الکترود حلقه-دیسک دوار  (RRDE) و الکترود سیلندر دوار (RCE) مورد بررسی قرار میگیرد.همچنین روابط لویچ و کوتکی-لویچ، محاسبه نظری و تجربی بازده مجموعه…