صنایع پتروشیمی

برخی از مهمتریین نمونه کارهای اتوماسیون و ابزار دقیق انجام شده توسط گروه مهندسین شرکت فنی و مهندسی به‌پژوه در صنایع پتروشیمی.

بندر پتروشیمی پارس جنوبی

سیستم اتوماسیون اسکله شماره شش بندر پتروشیمی پارس جنوبی

صنایع شیمیائی اصفهان

مونیتورینگ واحد HEXOGEN