بندر پتروشیمی پارس جنوبی

سیستم اتوماسیون اسکله شماره شش بندر پتروشیمی پارس جنوبی

شـــرح پـــروژه

این پروژه شامل سیستم کامل اتوماسیون اسکله شماره 6 که دارای دو سیستم DCS  و ESD بوده است. در این پروژه برای سیستم DCS،از PLC S7-400H با قابلیت ردوندانسی و دو سرور و چهار عدد کلاینت استفاده گردید.

کارفــــــرما:

  • پتروشیمی پارس جنوبی