مونیتورینگ صنایع شیمیائی اصفهان

مونیتورینگ واحد HEXOGEN

عنــوان پــروژه

مونیتورینگ واحد HEXOGEN صنایع شیمیائی اصفهان

شـــرح پـــروژه

این پروژه به منظور مونیتورینگ کلی خطوط تولید سه محصول راهبردی صنایع شیمیائی اصفهان در حال اجرا می باشد. در این پروژه از PLC  زیمنس  و ندهای REMOTE I/O  بر روی شبکه صنعتی PROFIBUS DP استفاده شده است و نرم افزار مونیتورینگ با استفاده از WINCC می باشد.

در این پروژه تمام عملیات سوپروایزری از طریق PC   امکان پذیر است و کلیه اطلاعات پروسه در آن جمع آوری می شود.

ارزش

  • 2 میلیارد تومان

وظایف

  • نقشه کشی، ساخت و ساز، عایق

استایل

  • مدیترانه ای