صنایع متفرقه

برخی از مهمتریین نمونه کارهای اتوماسیون و ابزار دقیق انجام شده توسط گروه مهندسین شرکت فنی و مهندسی به‌پژوه در مهمترین صنایع کشور مانند الومنیوم،کشاورزی و… .

احیاء کارخانه آلومینیوم هرمزگان

نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون دیگهای سالن

پروژه اتوماسیون سیلو

تهیه ، نصب و اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون سیلوی یکصد هزار تنی