صنایع شیمیایی

برخی از مهمتریین نمونه کارهای اتوماسیون و ابزار دقیق انجام شده توسط گروه مهندسین شرکت فنی و مهندسی به‌پژوه در صنایع شیمیایی.

صنایع شیمیائی اصفهان

مونیتورینگ واحد HEXOGEN