تیم

s_majed

مهندس سعید ماجد

مدیر عامل

khodsiani

مهندس خودسیانی

مدیر فنی و مهندسی

a_majed

مهندس علی ماجد

مهندس پروژه