صنایع نفت و گاز

برخی از مهمتریین نمونه کارهای اتوماسیون و ابزار دقیق انجام شده توسط گروه مهندسین شرکت فنی و مهندسی به‌پژوه در صنایع نفت و گاز.

گیج فشار دیجیتال

Digital Pressure Gauge