پروژه های تله متری

1- پروژه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آبرسانی استان خوزستان
2- پروژه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آبرسانی استان ورزنه
3- پروژه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آبرسانی استان همدان
4- پروژه تله متری وکنترل ازراه دورتاسیسات آبرسانی استان خراسان شمالی (بجنورد)