خدمات

1- ارائه خدمات مشاوره فنی در حوزه های اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، برق و انرژی
2- انجام پروژه های EPC در صنایع مختلف در حوزه های مهندسی فوق
3- تامین تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، برق و انرژی، شبکه و مخابرات
4- انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه های مهندسی مرتبط
5- ارائه خدمات آموزشی در زمینه اتوماسیون، ابزار دقیق، برق و انرژی
6- انجام پروژه های تعمیر و نگهداری اتوماسیون و برقی